Over Graafschap Orthopedagogie

Welkom
Graafschap Orthopedagogie staat al jaren garant voor professionele en unieke hulpverlening. Wij werken met gespecialiseerde orthopedagogen, een orthopedagoog generalist en een GZ-psycholoog. Wij helpen met vragen op het gebied van leren, gedrag en/of psychische klachten. Graafschap Orthopedagogie is te vinden in Doetinchem.

In ontwikkeling
Graafschap Orthopedagogie is erg in ontwikkeling. Wij zijn bezig met het ontwikkelen van een nieuwe, overzichtelijke website. We verwachten dat deze medio 2019 gelanceerd wordt.

Visie Graafschap Orthopedagogie
Jongeren en hun omgeving: ouders/opvoeders, partner, school & werk zijn het middelpunt en het uitgangspunt binnen onze hulpverlening. Ons aanbod omvat het volledige hulpverleningstraject: intake, advies, onderzoek, begeleiding, behandeling en/of training. Ons team bestaat uit betrokken en enthousiaste deskundigen, die een persoonlijke aanpak bieden.

Bij Graafschap Orthopedagogie bekijken we elke hulpvraag vanuit de overtuiging dat elke jongere, en daarmee ook de aanpak, uniek is. Elke jongere heeft zijn eigen persoonlijkheid, zijn eigen geschiedenis, zijn eigen gezin, zijn eigen omgeving. Bij een persoonlijke aanpak nemen wij al deze aspecten in samenhang mee en kijken we met de jongere naar het traject dat past. Daarbij gaan wij uit van de kwaliteiten van de jongere en/of omgeving waardoor zelfvertrouwen groeit en zelfstandigheid wordt bevorderd.

Missie Graafschap Orthopedagogie
Bij Graafschap Orthopedagogie werken wij oplossings- en resultaatgericht. Wij dagen jongeren uit om het beste uit zichzelf te halen en willen dat ze op eigen kracht verder kunnen. Hierdoor ontstaat een zo kort mogelijk, effectief en persoonlijk hulpverleningstraject.

Om uit te kunnen gaan van de specifieke wens, behoefte en vraag van jongeren willen wij onze hulpverlening blijvend verbeteren, uitbreiden en/of vernieuwen. Dit doen wij door (bij)scholing van ons team, door onze diensten af te stemmen op de behoefte van de jongeren, door op de hoogte te zijn van maatschappelijke ontwikkelingen en door de effectiviteit van de trajecten en tevredenheid van de jongeren te meten. Als team dagen wij elkaar uit, vullen wij elkaar aan en ondersteunen wij elkaar. Dit alles houdt onze hulpverlening op een hoog niveau.

Werkwijze
Bij Graafschap Orthopedagogie in Doetinchem houden we na een aanmelding een intakegesprek. Het intakegesprek heeft als doel om een compleet beeld te vormen van de jongere om hier hulpverlening op af te stemmen. Hierbij willen wij graag de omgeving van de jongere betrekken. Soms is nader onderzoek gewenst; soms kan de jongere meteen starten met het traject.

Wij hebben zo nodig contact met de gemeenten, huisartsen en/of POH-ers. Dit geldt ook voor buurtcoaches, het onderwijs, jeugdzorg, gespecialiseerde GGZ (zoals GGnet en Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie) en vrijgevestigde praktijken (psychologen, psychiaters en orthopedagogen). Wanneer er sprake is van een verwijzing vanuit de gemeente of de huisarts dan wisselen we informatie uit over het behandelplan, de voortgang en afsluiting van de behandeling. Dit echter altijd in overleg en met toestemming van jou.

Meer informatie over Graafschap Orthopedagogie – Doetinchem kun je vinden via het keuzemenu aan de linkerzijde. Klik op medewerkers om kennis te maken met ons of neem contact op via: orthopedagogie@graafschapcollege.nl.